Skip to main content
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 3329/STC-VP Phát động thi đua Tháng chuyên đề nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến tại đơn vị Sở Tài chính 10/11/2023 Xem
2 1714/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang UBND tỉnh 25/10/2023 Xem
3 3077/STC-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1075/QĐ-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại đơn vị Sở Tài chính 23/10/2023 Xem
4 1391/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang UBND tỉnh 28/09/2023 Xem
5 1001/BC-STC Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính quý III năm 2023 Sở Tài chính 11/09/2023 Xem
6 1315/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang UBND tỉnh 15/08/2023 Xem
7 1075/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 29/05/2023 Xem