Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển

Đang cập nhật.....


A. Công tác tài chính trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
 
          + I. Vài nét về tình hình kinh tế - tài chính của An Giang trước năm 1945
 
          + II. Những chính sách tài chính và hoạt động thu chi tài chính sau khi giành được chính quyền
 
          + III. Các loại thuế và tình hình thu chi tài chính trong vùng kháng chiến
 
          + IV. Đấu tranh chống địch phá hoại kinh tế, nổ lực xây dựng nền kinh tế - tài chính tự túc, tự cấp
 
        
B. Công tác tài chính trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)
 
          + I. Công tác vận động tài chính trước năm 1960
 
          + II. Hệ thống tổ chức Ban kinh tài các cấp từ sau phong trào đồng khởi năm 1960.
 
          + III. Các nguồn thu tài chính của cách mạng
 
          + IV. Chế độ cấp phát và thu chi tài chính phục vụ kháng chiến
 
C. Hoạt động của ngành Tài chính An Giang thời kỳ 1975-2000
 
          + I. Tài chính An Giang trong giai đoạn 1975-1985
 
          + II. Tài chính An Giang trong thời kỳ đổi mới 1986-2000
 
          + III. Tình hình thu chi ngân sách
 
D. Lời kết