Skip to main content

Văn phòng

Căn cứ Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang;

Thanh tra Tài chính

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vi, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở,...

Phòng Tài chính Đầu tư

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; Các chính sách về đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, như: Lập dự toán, thẩm định phân bổ dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh hàng năm...

Phòng Quản lý ngân sách

Căn cứ Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang;
Subscribe to Các phòng, trung tâm thuộc sở