Skip to main content

Phòng TC-KH huyện thị xã, thành phố

STT

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Long Xuyên 02963.842.984 ptckh.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Châu Đốc 02963.868.836 ptckh.chaudoc@angiang.gov.vn

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Mới 02963.883.516 ptckh.chomoi@angiang.gov.vn

4

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân 02963.827.343 ptckh.phutan@angiang.gov.vn

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch TX. Tân Châu 02963.531.084 ptckh.tanchau@angiang.gov.vn

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện An Phú 02963.826.522 ptckh.anphu@angiang.gov.vn

7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành 02963.836.228 ptckh.chauthanh@angiang.gov.vn

8

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Phú 02963.688.387 ptckh.chauphu@angiang.gov.vn

9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tri Tôn 02963.874.340 ptckh.triton@angiang.gov.vn

10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên 02963.875.299 ptckh.tinhbien@angiang.gov.vn

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thoại Sơn 02963.879.083 ptckh.thoaison@angiang.gov.vn