Skip to main content

Công bố người phát ngôn

Sở Tài chính công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

 

hinh

 - Họ và tên: Trần Minh Nhựt

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Số điện thoại: 0909.095909

 - Thư điện tử: tmnhut@angiang.gov.vn

 Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị được biết.