Skip to main content
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 64/2023/TT-BTC Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC- BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ ... Bộ Tài chính 31/10/2023 Xem
2 1220/UBND-NC về việc triển khai một số nội dung liên quan việc khai thác, sử dụng Cơ sở dử liệu quốc gia về dân cư UBND tỉnh 20/09/2023 Xem
3 843/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027 Trung ương 14/07/2023 Xem
4 23/CT-TTg Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp Trung ương 09/07/2023 Xem
5 1075/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 29/05/2023 Xem
6 1324/STC-GCS V/v triển khai thực hiện Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 16/05/2023 Xem
7 1240/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 09/05/2023 Xem
8 434/KH-STC Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 Sở Tài chính 26/04/2023 Xem
9 23/2023/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Bộ Tài chính 25/04/2023 Xem
10 1022/STC-GCS V/v triển khai Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 30/03/2023 của UBND tỉnh Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 Sở Tài chính 17/04/2023 Xem
11 22/2023/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩ Bộ Tài chính 14/04/2023 Xem
12 969/STC-TCDN-THTK V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 11/04/2023 Xem
13 11/2023/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 UBND tỉnh 30/03/2023 Xem
14 305/KH-STC Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2023. Sở Tài chính 30/03/2023 Xem
15 16/2023/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ- Bộ Tài chính 17/03/2023 Xem