Skip to main content

Ban giám đốc

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-STC ngày 27/06/2022 của Sở Tài chính về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang như sau:

1. Giám đốc : Trần Minh Nhựt

hinh

- Sinh ngày: 23/10/1971

- Tại: Phú Tân, An Giang.

- Trình độ chuyên môn: ThS. Tài chính - Ngân hàng 

- Điện thoại cơ quan : 0296.3854793
- Điện thoại di động : 0909.095.909

- Email: tmnhut@angiang.gov.vn

a) Là người đứng đầu Sở Tài chính, chịu trách nhiệm cao nhất, phụ trách toàn diện và điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Sở Tài chính; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Tài chính. Lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Sở theo chế độ thủ trưởng.

b) Quyết định các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách của Sở và của ngành tài chính tại địa phương.

c) Tổ chức điều hành dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo phân cấp; phụ trách về công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thi đua khen thưởng, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các vấn đề quan trọng khác.

d) Phụ trách chỉ đạo, điều hành chung các Phòng chuyên môn và Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính.

e) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện An Phú và Tập đoàn Lộc Trời.

Quan hệ và tổ chức phối hợp công tác với Khối Đảng; Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Phát triển khu vực Đồng Tháp - An Giang.

f) Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

  2. Phó giám đốc : Nguyễn Điền Tân

hinh

  - Sinh ngày : 18/01/1965

  - Tại : Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang

  - Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính Kế toán; ĐHSP toán; Ths. 
Chính Sách công.
  - Điện thoại cơ quan : 0296.3852361

  - Điện thoại di động  : 0913.191.507

  - Email: ndtan02@angiang.gov.vn

a) Giúp Giám đốc trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, công tác tài chính đầu tư.

b) Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở các chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phối hợp với các đồng chí Phó Giám đốc Sở, chỉ đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở các giải pháp điều hành ngân sách địa phương.

c)Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Ngân sách, Phòng Tài chính Đầu tư, Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính và xử lý các nhiệm vụ liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất đai của Phòng Quản lý Giá - Công sản.

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, thành phố Long Xuyên; Công ty Môi trường Đô thị An Giang và Công ty Khai thác Thủy lợi An Giang.

Quan hệ và tổ chức phối hợp công tác theo nhiệm vụ được phân công.

e) Tham gia thành viên Hội đồng, Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Ngọc Lan

hinh

 

- Sinh ngày: 16/12/1967

- Tại: huyện Châu Phú, An Giang.

- Trình độ chuyên môn: ĐH Ngân hàng; ĐH Tài chính kế toán 

- Điện thoại cơ quan : 

- Điện thoại di động : 0918.420879

- Email: ntnlan@angiang.gov.vn

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính hành chính sự nghiệp, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, công nghệ thông tin và thống kê tài chính.

b) Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phối hợp với các đồng chí Phó Giám đốc Sở, chỉ đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở các giải pháp điều hành ngân sách địa phương.

c) Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Phòng Tài chính Doanh nghiệp - Tin học Thống kê.

Trực tiếp chỉ đạo, đề xuất việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các huyện Châu Thành, Châu Phú; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang, Công ty Xây lắp An Giang và Công ty Phà An Giang.

Quan hệ và tổ chức phối hợp công tác theo nhiệm vụ được phân công.

e) Tham gia thành viên Hội đồng, Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Phó Giám đốc : Phan Thị Kim Hai

hinh

 

- Sinh ngày: 09/10/1982

- Tại: huyện Thoại Sơn, An Giang.

- Trình độ chuyên môn:  ThS. Tài chính - Ngân hàng

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 0913.970291

- Email: ptkhai@angiang.gov.vn

a) Giúp Giám đốc trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh tra tài chính; xử lý khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý giá - công sản, công tác văn phòng, công tác tài chính của Văn phòng Sở; công tác cải cách hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính; xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ và các nội quy, quy chế khác của cơ quan.

b) Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phối hợp với các đồng chí Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở các giải pháp điều hành ngân sách địa phương.

c) Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Thanh tra và Phòng Quản lý Giá - Công sản (Trừ các nhiệm vụ liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất đai của Phòng Quản lý Giá - Công sản).

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân; Công ty Điện nước An Giang và Công ty Cổ phần Du lịch An Giang.

Quan hệ và tổ chức phối hợp công tác theo nhiệm vụ được phân công.

e) Tham gia thành viên Hội đồng, Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.