Skip to main content

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024

Tài liệu đính kèm: