Skip to main content

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND dân tỉnh quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉn