Skip to main content

Quỹ Đầu tư phát triển

1. Đối tượng cho vay: Là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Đối tượng được bảo lãnh tín dụng: Đối tượng được Quỹ cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành có nhu cầu vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các Tổ chức tín dụng để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Subscribe to Chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư