Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương Quỹ Hỗ trợ nông dân

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân.

hinh

Dự thảo Thông tư này đề xuất hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ).

Tiền lương, phụ cấp cán bộ, công chức thuộc biên chế hội nông dân được phân công kiêm nhiệm tại Quỹ

Dự thảo nêu rõ, cán bộ, công chức thuộc biên chế hội nông dân các cấp được phân công kiêm nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản lý, Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Quỹ được thực hiện xếp lương, trả lương theo quy định tại Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, được hưởng phụ cấp hàng tháng tối đa không quá 01 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ được xếp theo quy định trên.

Mức phụ cấp hàng tháng của cán bộ, công chức được xác định gắn với hiệu quả hoạt động và quy mô nguồn vốn của Quỹ, cụ thể:

Đối với Quỹ có chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh của năm trước liền kề đạt kết quả dương thì mức phụ cấp tối đa bằng: 1,0 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn trên 500 tỷ đồng; 0,7 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng; 0,5 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng.

Đối với Quỹ có chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh của năm trước liền kề đạt kết quả âm thì không thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng nêu tại Điều này.

Dự thảo nêu rõ, Ban Thường vụ Hội nông dân các cấp căn cứ mức phụ cấp tối đa hàng tháng, quyết định mức phụ cấp cụ thể của Quỹ cùng cấp cho phù hợp với thực tế bảo đảm tương quan chung.

Tiền lương, phụ cấp cán bộ tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao động

Theo dự thảo, cán bộ được Quỹ tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao động gồm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động thực hiện xếp lương theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Quỹ xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Bên cạnh đó, được trả lương căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

Thang lương, bảng lương do Quỹ xây dựng phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và công khai tại Quỹ trước khi ban hành.

Phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ, công chức được phân công tham gia quản lý Quỹ và thành viên Ban kiểm soát Quỹ

Dự thảo nêu rõ, cán bộ, công chức thuộc cơ quan nhà nước được phân công tham gia Hội đồng quản lý Quỹ cấp tỉnh/huyện và cán bộ thuộc Hội nông dân được phân công tham gia Ban kiểm soát Quỹ các cấp được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Tuệ Văn (Chinhphu.vn)