Skip to main content

Dự thảo “Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 – 2022 của tỉnh An Giang”

Tài liệu đính kèm: