Skip to main content

Đảng ủy Sở Tài chính An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 14/7/2023, Đảng ủy sở Tài chính An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

hinh

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng uỷ Sở Tài chính đã tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn việc cụ thể hóa theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể: Thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Đảng uỷ Khối; tập trung xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức, đạo đức và kiểm tra thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng ủy Sở đề ra.

Tổng thu NSNN từ năm 2021 - 2023 ước thực hiện 22.055 tỷ đồng, đạt 112% dự toán HĐND tỉnh giao hằng năm, đạt 53% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổng chi NSĐP từ năm 2021-2023 ước thực hiện 46.942 tỷ đồng, đạt 94% dự toán HĐND tỉnh giao hằng năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển 14.823 tỷ đồng, đạt 82% dự toán; chi thường xuyên 32.113 tỷ đồng, đạt 104% dự toán. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách, đã tổ chức thẩm định và thông báo kết quả quyết toán cho 100% các chủ đầu tư; Quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; Công tác sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc chuyển 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Quản lý tài sản công ngày càng chặt chẽ và đi vào nền nếp, hiệu quả và đúng mục đích; Công tác thanh tra, kiểm tra cơ bản đạt kế hoạch đề ra,...

Công tác chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng uỷ Sở quan tâm và xem đây là việc làm thường xuyên của cấp uỷ Đảng, Chi bộ, các Phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể và đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức tự giác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy sở Tài chính đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

CTN (P. TCDN-THTK)