Skip to main content

An Giang: sẽ phân cấp cho cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Đây là nội dung tại dự thảo Quyết định về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang được Sở Tài chính lấy ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị liên quan.

Theo dự thảo, UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật về người có công.

Đồng thời, UBND tỉnh giao: UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được pháp luật quy định, thực hiện kiểm tra, xác minh việc miễn, giảm tiền sử dụng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung được phân cấp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xác nhận đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc xử lý hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các cơ quan tài nguyên và môi trường; Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc xử lý hồ sơ, thống kê số liệu về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ của Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

Mời xem chi tiết dự thảo tại đây./.

CTN (P. TCDN-THTK)