Skip to main content

Về việc lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang