Skip to main content

Thông tin liên hệ công chức có thẩm quyền

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử

I

Sở Tài chính (Số 5/10, Lê Quý Đôn, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang). Văn phòng Sở: 02963.852.099

sotaichinh@angiang.gov.vn

Ban Giám đốc

1

Trần Minh Nhựt

Giám đốc

0909.095.909

tmnhut@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Điền Tân

Phó Giám đốc

0913.191.507

ndtan02@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó Giám đốc

0918.420.879

ntnlan@angiang.gov.vn

4

Phan Thị Kim Hai

Phó Giám đốc

0913.970.291

ptkhai@angiang.gov.vn

Văn phòng

5

Nguyễn Thuận Vũ

Chánh Văn phòng

0972.671.212

ntvu03@angiang.gov.vn

6

Mai Xuân Thủy

Phó Chánh Văn phòng

0918.685.985

mxthuy@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Việt Liên

Phó Chánh Văn phòng

0918.043.189

nvlien01@angiang.gov.vn

Thanh tra Sở

8

Đào Ngọc Thanh Thủy

Chánh Thanh tra

0919.120.917

dntthuy@angiang.gov.vn

9

Nguyễn Thanh Hòa

Phó Chánh Thanh tra

0913.725.495

nthoa@angiang.gov.vn

10

Trần Đình Thư

Phó Chánh Thanh tra

0913.767.667

tdthu@angiang.gov.vn

Phòng Quản lý Ngân sách

11

Trịnh Trung Tín

Trưởng phòng

0918.606.554

tttin@angiang.gov.vn

12

Mai Thanh Sự

Phó Trưởng phòng

0949.626.120

mtsu@angiang.gov.vn

Phòng Tài chính Đầu tư

13

Lê Quốc Bình

Trưởng phòng

0986.795.544

lqbinh01@angiang.gov.vn

14

Lâm Mỹ Thanh

Phó Trưởng phòng

0988.747.951

lmthanh01@angiang.gov.vn

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

15

Phạm Hữu Tín

Trưởng phòng

0916.991.499

phtin@angiang.gov.vn

16

Hồ Thị Kim Anh

Phó Trưởng phòng

0907.450.206

htkanh@angiang.gov.vn

17

Đinh Ngọc Thanh Tuyền

Phó Trưởng phòng

0976.448.833

dnttuyen@angiang.gov.vn

Phòng Quản lý Giá - Công sản

18

Huỳnh Văn Lành

Phó Trưởng phòng

0917.186.668

hvlanh@angiang.gov.vn

19

Nguyễn Duy Quang

Phó Trưởng phòng

0949.999.443

ndquang@angiang.gov.vn

20

Lê Thị Hậu

Phó Trưởng phòng

0939.009.798

lthau04@angiang.gov.vn

Phòng Tài chính Doanh nghiệp - Tin học Thống kê

21

Lê Thị Thùy Trang

Trưởng phòng

0988.210.733

ltttrang@angiang.gov.vn

II

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính (Số 27-29, Huỳnh Văn Hây, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

tttddvtc@angiang.gov.vn

22

Nguyễn Sĩ Ngọc Hải

Phó Giám đốc

(phụ trách)

0982.990.067

nsnhai@angiang.gov.vn

23

Châu Ngọc Tâm

Phó Giám đốc

0913.730.071

cntam01@angiang.gov.vn

24

Trần Thanh Hồng

Phó Giám đốc