Skip to main content

Bộ Tài chính ban hành danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

hinh

Theo đó, có 30 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện (cấp Trung ương 30 vị trí, cấp tỉnh 12 vị trí, cấp huyện 03 vị trí); 71 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính cấp Tổng cục, cấp Cục và cấp chi cục. Chi tiết danh mục vị trí việc làm được quy định cụ thể tại Phụ lục I, Phụ lục II Thông tư này.

Thông tư còn hướng dẫn nội dung mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính gồm: Tên vị trí việc làm, mục tiêu vị trí việc làm, các công việc và tiêu chí đánh giá, các mối quan hệ công việc, phạm vi quyền hạn, yêu cầu về trình độ năng lực. Bên cạnh đó, còn yêu cầu về trình độ: Trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chứng chỉ, kinh nghiệm công tác, các yêu cầu khác theo vị trí việc làm; Yêu cầu về năng lực: Nhóm năng lực chung, nhóm năng lực chuyên môn, nhóm năng lực quản lý.

Công chức được bố trí, phân công vào vị trí việc làm có ngạch công chức tương ứng với ngạch hiện giữ. Trường hợp công chức đang ở ngạch cao hơn so với ngạch công chức tương ứng của vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm thì được bảo lưu ngạch hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023./.

CTN (P. TCDN-THTK)