Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
09/2021/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang UBND tỉnh 18/02/2021 Xem
1011/BTC-QLN V/v ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương Bộ Tài chính 29/01/2021 Xem
09/2021/TT-BTC Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán Bộ Tài chính 25/01/2021 Xem
236/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 UBND tỉnh 05/02/2021 Xem
07/2021/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 29/01/2021 Xem
150/2020/NĐ-CP Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Chính phủ 25/12/2021 Xem
20/UBND-KTTH V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND tỉnh 14/01/2021 Xem
39/2020/QĐ-TTg Về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 TT Chính phủ 31/12/2020 Xem
01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ 01/01/2021 Xem
2276/QĐ-TTg Về việc ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 TT Chính phủ 31/12/2020 Xem

Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
436/STC-TCĐT V/v lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thảm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản lý năm 2020 Sở Tài chính 02/03/2021 Xem
404/STC-GCS V/v triển khai Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Sở Tài chính 18/02/2021 Xem
132/KH-STC Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 Sở Tài chính 21/02/2021 Xem
284/STC-GCS V/v hướng dẫn thực hiện niêm yết giá quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt Sở Tài chính 04/02/2020 Xem
277/STC-GCS V/v triển khai Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 04/02/2021 Xem
135/KH-STC Triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND về ban hành danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của Sở Tài chính năm 2021 Sở Tài chính 02/02/2021 Xem
112/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 110/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Sở Tài chính 15/01/2021 Xem
37/STC-GCS V/v triển khai thực hiện Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Sở Tài chính 06/01/2021 Xem
40/STC-GCS Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 07/01/2021 Xem
25/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Sở Tài chính 06/01/2021 Xem