Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (điều chỉnh) 01/06/2020 File đính kèm
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính không thực hiện và thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 28/06/2018 File đính kèm
Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước ở địa phương 16/10/2017 File đính kèm
Đối tượng được miễn, giảm giá cước dịch vụ gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 16/10/2017 File đính kèm
Danh sách đầu mối cung ứng và sử dụng dịch vụ 10/08/2017 File đính kèm
Quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 10/08/2017 File đính kèm
Danh mục Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 10/08/2017 File đính kèm