Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
147/KH-UBND Tuyên truyền, phố biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ hợp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV trện địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 29/03/2018 Xem
496/KH-UB Thực hiện chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững UBND tỉnh 31/08/2017 Xem
15-CTr/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững Tỉnh ủy 20/07/2017 Xem
51/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững Chính phủ 19/06/2017 Xem
07-NQ/TW Về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững BCH Trung ương 18/11/2016 Xem
31/CT-TTg Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công TT Chính phủ 02/11/2016 Xem
29-CTr/TU Chương trình hành động về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy 23/07/2014 Xem

Tin tức
Chương trình hành động cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 26/10/2017
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.