Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Văn bản hướng dẫn
Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 08/02/2021 File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang 31/03/2020 File đính kèm
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 14/05/2019 File đính kèm
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 24/07/2018 File đính kèm
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 26/05/2017 File đính kèm
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 18/05/2017 File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng; năm 2016 13/03/2017 File đính kèm
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghi định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 02/03/2017 File đính kèm
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 02/03/2017 File đính kèm
Nghị định quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 02/03/2017 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 02/03/2017 File đính kèm
Chỉ thị về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang 02/03/2017 File đính kèm
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 02/03/2017 File đính kèm
Luật Phòng, chống tham nhũng 02/03/2017 File đính kèm
Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​ 02/03/2017 File đính kèm
Báo cáo định kỳ
Về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 24/12/2018 File đính kèm
Về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2018 16/10/2018 File đính kèm
Về việc xây dựng báo cáo của Chính phủ thực hiện Luật THTK, CLP năm 2017. 05/07/2018 File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 02/01/2018 File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 09 tháng đầu năm 2017 27/10/2017 File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2017 16/05/2017 File đính kèm
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 tỉnh An Giang 09/05/2017 File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của Sở Tài chính 10/03/2017 File đính kèm
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang 02/03/2017 File đính kèm