Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Quy trình Thủ tục hành chính


Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân... 19/02/2019
Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản 19/02/2019
Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

Thủ tục Mua hóa đơn lẻ 19/02/2019
Thủ tục Mua hóa đơn lẻ

Thủ tục Mua quyển hóa đơn 19/02/2019
Thủ tục Mua quyển hóa đơn

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 15/02/2019
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 15/02/2019
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 15/02/2019
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 15/02/2019
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Văn bản cải cách hành chính
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang 21/12/2020 File đính kèm
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2020 23/11/2020 File đính kèm
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 của Sở Tài chính 23/11/2020 File đính kèm
Quyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang 01/10/2020 File đính kèm
Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2020 của Sở Tài chính 21/09/2020 File đính kèm
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính quý III năm 2020 09/09/2020 File đính kèm
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang 03/09/2020 File đính kèm
Thông báo việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang 03/09/2020 File đính kèm
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Sở Tài chính phụ trách 28/07/2020 File đính kèm
833/KH-STC Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2020 23/06/2020 File đính kèm
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang 11/06/2020 File đính kèm
Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2020 09/06/2020 File đính kèm
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020 29/05/2020 File đính kèm
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính An Giang 29/05/2020 File đính kèm
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính An Giang 11/05/2020 File đính kèm
Quy trình cấp phát vốn NSNN
Quy trình quản lý ngân sách nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang 06/03/2017 File đính kèm
Quản lý vận hành và chế độ báo cáo, kiểm tra nhập dữ liệu vào TABMIS 03/03/2017 File đính kèm
Khiếu nại - Tố cáo
Trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính 20/08/2020 File đính kèm