Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Phổ biến chế độ, chính sách
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 26/02/2021
Ngày 22/02/2021, Sở Tài chính ban hành kế hoạch số 174/KH-STC thực hiện Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021.

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2021 24/02/2021
Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả của hoạt động pháp chế, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động công tác của đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngày 22/02/2021 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2021.

Độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 24/02/2021
Đó là nội dung được Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021.

Phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần 23/02/2021
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2020 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSCL) thành công ty cổ phần (CTCP) có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 đã nêu rõ các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất của các đơn vị này.

Xử lý tài chính, định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần 23/02/2021
Quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi thành công ty cổ phần phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Siết chặt quản lý chi phí đầu tư xây dựng 23/02/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc quy định của Luật Xây dựng, phù hợp với từng nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hình thức đầu tư, phương thức thực hiện, kế hoạch thực hiện của dự án và quy định của pháp luật liên quan.

Xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa 05/02/2021
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 05/02/2021
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 269/LĐTBXH-VPQGGN ngày 03/02/2021 về việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021.

Hướng dẫn niêm yết giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 05/02/2021
Sở Tài chính vừa có Công văn số 284/STC-GCS ngày 04/02/2021, hướng dẫn thực hiện niêm yết giá; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 02/02/2021
Ngày 27/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021.
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư 18/12/2020
Để đảm bảo tính thống nhất về nội dung và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1319/UBND-KTTH ngày 16/12/2020 hướng dẫn thực hiện như sau:

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa DNNN 08/12/2020
Việc bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa (CPH) DNNN đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.Hướng dẫn sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi 05/11/2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021.

Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ 28/05/2019
Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, nhằm giúp các bộ, ngành và địa phương lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai thực hiện đề án, ngày 23/4/2019 Bộ Tài chính đã có Công văn số 4802/BTC-HCSN để hướng dẫn thực hiện.

Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 12/04/2019
Ngày 29/3/2019, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 21/08/2018
Ngày 06/6/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 15/06/2018
Sở Tài chính vừa có Kế hoạch 734/KH-STC ngày 11/6/2018 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính.

Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 19/04/2018
Để việc tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đúng quy định, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: