Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo
Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng 30/05/2017 File đính kèm
Đôn đốc thực hiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị SNCL 13/04/2017 File đính kèm
Thực hiện Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ 04/04/2017 File đính kèm
Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường 04/04/2017 File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 22/03/2017 File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 21/03/2017 File đính kèm
Trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. 21/03/2017 File đính kèm
Hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 21/03/2017 File đính kèm
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 21/03/2017 File đính kèm
Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An giang 21/03/2017 File đính kèm
Tiếp tục thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất. 13/03/2017 File đính kèm
Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình (đính kèm công văn 355/BTC-HCSN của Bộ Tài chính) 13/03/2017 File đính kèm
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 52/CT/TW (Kèm công văn số 1729/BTC-HCSN) 13/03/2017 File đính kèm
Tổ chức thu nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 09/01/2017 File đính kèm
Công khai tên chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán. 30/12/2016 File đính kèm
Ý kiến xử lý, phản hồi yêu cầu
Thông tin đang cập nhật 13/03/2017 File đính kèm
Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021 01/03/2021 File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 22/02/2021 đến 28/01/2021 23/02/2021 File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 18/01/2021 đến 24/01/2021 18/01/2021 File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021 11/01/2021 File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021 04/01/2021 File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020) 21/12/2020 File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020) 14/12/2020 File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020 07/12/2020 File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020) 30/11/2020 File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 17/11/2020 File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 09/11/2020 File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 02/11/2020 đến 08/11/2020 02/11/2020 File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020 26/10/2020 File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020 19/10/2020 File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020 13/10/2020 File đính kèm
Khen thưởng - xử phạt
Thông tin đang cập nhật 13/03/2017 File đính kèm