Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2020 12/05/2020 File đính kèm
379/KH-STC Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 của Sở Tài chính 10/04/2020 File đính kèm
313/KH-STC Kế hoạch kiểm tra hiện trạng nhà, đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 25/03/2020 File đính kèm
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang 09/01/2020 File đính kèm
Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài chính 06/06/2019 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 17/05/2019 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 18/04/2019 File đính kèm
Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2019 12/04/2019 File đính kèm
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019 của Sở Tài chính 21/03/2019 File đính kèm
Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 15/03/2019 File đính kèm
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2019 của Sở Tài chính An Giang 04/03/2019 File đính kèm
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang 24/01/2019 File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 377/CTr-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Quý III năm 2018 của Sở Tài chính. 20/09/2018 File đính kèm
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 20/09/2018 File đính kèm
Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 23/07/2018 File đính kèm