Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

Tổng biên chế công chức năm 2021 là 249.650 biên chế

(06/10/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg ngày 03/10/2020 về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế. Cụ thể như sau:

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 247.344 biên chế, gồm: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.836 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 140.508 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T.T (phòng TCDN THTK)