Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

Sở Tài chính tỉnh An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

(04/09/2020)

Qua thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang, gồm: 24 TTHC, trong đó lĩnh vực quản lý công sản có 04 TTHC, lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp có 08 TTHC, lĩnh vực Thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có 06 TTHC, lĩnh vực hành chính về cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị có 02 TTHC, Lĩnh vực Đầu tư có 01 TTHC, Lĩnh vực Quản lý Giá có 01 TTHC, Lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo có 02 TTHC.

Các thủ tục hành chính này Sở Tài chính sẽ tiếp nhận xử lý đối với những văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice 4.0 (nếu trường hợp dung lượng quá lớn có thể gửi hồ sơ giấy kèm theo).

2. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang, gồm: 29 TTHC, trong đó Lĩnh vực quản lý công sản có 26 TTHC, Lĩnh vực Tin học Thống kê có 01 TTHC, Lĩnh vực Quản lý giá có 02 TTHC.

Các thủ tục hành chính này có thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, trong đó lĩnh vực quản lý giá cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, lĩnh vực tin học thống kê cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm giúp cơ quan, đơn vị thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính với Sở Tài chính.

Xem chi tiết danh mục tại Thông báo 1225/TB-STC và Quyết định 2077/QĐ-UBND.

T.T (phòng TCDN THTK)