Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

Sở Tài chính chiêu sinh lớp bồi dưỡng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác quyết toán ngân sách năm 2020

(14/10/2020)

Ngày 08/10/2020, Sở Tài chính có Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2020. Thời gian dự kiến 03 ngày trong tháng 11/2020. Đối tượng tham dự lớp bao gồm: Kế toán các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh tham dự tối đa 03-04 người và đơn vị dự toán trực thuộc 01 người. Ngoài ra còn có cán bộ công chức của các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài chính tham dự.

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề gồm:

- Chuyên đề: Xử lý ngân sách cuối năm, quyết toán ngân sách hàng năm và xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2015; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 và Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính;

- Chuyên đề: Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017; cập nhật các quy định và hướng dẫn mới có liên quan.

- Chuyên đề: Hướng dẫn phương pháp lập chứng từ kế toán, tổ chức các công tác kế toán, kiểm soát nội bộ liên quan chứng từ kế toán theo quy định mới; trình tự và phương pháp hạch toán, kế toán, ghi sổ kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017; cập nhật các quy định và hướng dẫn mới có liên quan.

- Chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/ cho thuê/ liên doanh/ liên kết.

- Chuyên đề: Giới thiệu về Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH14; Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; hướng dẫn các đơn vị lập báo cáo và đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Thời gian đăng ký về Sở Tài chính đến hết ngày 31/10/2020.

(Chi tiết tại Công văn số 2514/STC-VP ngày 08/10/2020 của Sở Tài chính)

Trương Thọ