Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, công chức

(18/08/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, công chức; chính thức có hiệu lực từ ngày 20/8/2020.

Theo quy định, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại gồm các nội dung sau: (1) Chính trị tư tưởng; (2) Đạo đức, lối sống; (3) Tác phong, lề lối làm việc; (4) Ý thức tổ chức kỷ luật; (5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tiêu chí  xếp loại chất lượng cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức được quy định khá cụ thể, trong đó quy định mới về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (trước đây không nói việc không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ).
- Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm (trước đây không nêu cụ thể ngày nào trong tháng 12 của năm đánh giá); trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trước đây quy định là trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm).
Ngoài ra, tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Nghị định này.
Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực.

T.T (phòng TCDN THTK)