Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

Nhắc nhở việc kinh doanh, cho thuê tài sản công không đúng quy định

(15/10/2020)

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định, tránh thất thoát.

Theo quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trong một số trường hợp khi đáp ứng đủ 8 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Cụ thể, việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu: Được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao; sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản; tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đối với mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương xử lý chuyển tiếp các trường hợp theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các trường hợp phát sinh sau ngày 1/1/2018. Qua kết quả rà soát, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đồng thời, chú trọng thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích nêu trên; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công.

Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Trong văn bản này, Bộ Tài chính cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phuơng tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Theo H.Vân (baohaiquan.vn)