Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Quản lý giá

An Giang quy định hệ số điều chỉnh giá đất

(05/06/2020)

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2020.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng chung cho tất cả các vùng và địa bàn hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang như sau: 
- Đất ở đô thị của thành phố Long Xuyên và Châu đốc hệ số 1,2;  Thị xã Tân Châu và các huyện còn lại hệ số 1,15; đất ở nông thôn trên địa bàn tỉnh đều là hệ số 1,1.
- Đất phi nông nghiệp tại đô thị của thành phố Long Xuyên và Châu đốc hệ số 1,2; Thị xã Tân Châu hệ số 1,15 và các huyện còn lại hệ số 1,1; đất phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn tỉnh đều là hệ số 1,05.
- Đất nông nghiệp tại các phường của thành phố Long Xuyên và Châu đốc hệ số 1,2; Thị xã Tân Châu hệ số 1,1; tại thị trấn của các huyện còn lại hệ số 1,1; đất  nông nghiệp tại xã trên địa bàn tỉnh đều là hệ số 1,05.
- Đất rừng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.
Đối với hệ số điều chỉnh giá đất tại các Khu kinh tế: đất ở khu vực nông thôn huyện An Phú và thị xã Tân châu là 1,1 ; đất ở khu vực đô thị huyện An Phú, Tịnh Biên là 1,15. Đất phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn huyện An Phú, thị xã Tân Châu là 1,1; Đất phi nông nghiệp ở khu vực đô thị huyện An Phú, Tịnh Biên là 1,1.
UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố phản ánh kịp thời cho Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương
Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

T.T (phòng TCDN THTK)