Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Phổ biến chế độ, chính sách

Thời hạn trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp không quá 20 ngày

(15/10/2020)

Đó là nội dung được quy định tại Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh An Giang.

Theo quy chế, đối tượng áp dụng là các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố; doanh nghiệp nhỏ và cửa, siêu nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy chế không áp dụng đối với việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh, kiến nghị.

Về nguyên tắc trả lời vướng mắc pháp lý, là phải (1) Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, (2) Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền quy định, (3) Việc trả lời vướng mắc pháp lý phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, (4) Đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu bằng văn bản đến các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trả lời đối với vướng mắc pháp lý trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời vướng mắc pháp lý bằng văn bản cho doanh nghiệp theo thẩm quyền và không áp dụng đối với những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị áp dụng hình thức mạng điện tử; trực tiếp hoặc thông qua điện thoại; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Về thời hạn trả lời vướng mắc pháp lý là 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận (đầy đủ thông tin) của doanh nghiệp. Trường hợp câu hỏi có nội dung phức tạp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị thì Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đã tiếp nhận tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tổng thời gian giải quyết không quá 20 ngày, kể từ ngày tiếp nhận. 

Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời thông tin trả lời vướng mắc để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tại doanh nghiệp, quy chế quy định các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật vụ việc, vướng mắc pháp lý do mình trực tiếp trả lời cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Quy chế này lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và gửi về Sở Tư pháp để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

(Chi tiết Quyết định 43/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020).

T.T (phòng TCDN THTK)