Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự thảo văn bản

Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác, kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa tại bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang

(28/08/2020)

Thời gian gửi văn bản đóng góp ý kiến về Sở Tài chính trước ngày 11/9/2020 để tổng hợp