Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự thảo văn bản

1475/STC-HCSN Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp

(16/06/2020)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý dự thảo Thông tư, gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 19/6/2020.