Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự thảo văn bản

(378/STC-GCS) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đầu giá tài sản

(28/02/2020)