Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự thảo văn bản

1551/STC-HCSN Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác kế toán khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần

(26/06/2020)

Thời gian gửi góp ý về Sở Tài chính chậm nhất ngày 29/6/2020