Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập: 1002

- Lời nói đầu

 

- Chương I : Công tác tài chính trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

 

          + I. Vài nét về tình hình kinh tế - tài chính của An Giang trước năm 1945

 

          + II. Những chính sách tài chính và hoạt động thu chi tài chính sau khi giành được chính quyền

 

          + III. Các loại thuế và tình hình thu chi tài chính trong vùng kháng chiến

 

          + IV. Đấu tranh chống địch phá hoại kinh tế, nổ lực xây dựng nền kinh tế - tài chính tự túc, tự cấp

 

        

- Chương II : Công tác tài chính trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)

 

          + I. Công tác vận động tài chính trước năm 1960

 

          + II. Hệ thống tổ chức Ban kinh tài các cấp từ sau phong trào đồng khởi năm 1960.

 

          + III. Các nguồn thu tài chính của cách mạng

 

          + IV. Chế độ cấp phát và thu chi tài chính phục vụ kháng chiến

 

- Chương III : Hoạt động của ngành Tài chính An Giang thời kỳ 1975-2000

 

          + I. Tài chính An Giang trong giai đoạn 1975-1985

 

          + II. Tài chính An Giang trong thời kỳ đổi mới 1986-2000

 

          + III. Tình hình thu chi ngân sách

 

- Lời kết

 

- Phần phụ lục