Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập: 1002

1. Giám đốc : Trần Minh Nhựt

- Sinh ngày: 23/10/1971

- Tại: Phú Tân, An Giang.

- Trình độ chuyên môn: ThS. Tài chính - Ngân hàng 

- Điện thoại cơ quan : 0296.3854793
- Điện thoại di động : 0909.095.909

- Email: tmnhut@angiang.gov.vn

       

  

        - Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính; lãnh đạo và điều hành hoạt động, quyết định các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách của Sở và của Ngành Tài chính.

        - Tổ chức điều hành dự toán thu, chi, cân đối ngân sách; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo phân cấp; công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

        - Trực tiếp phụ trách Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính; quan hệ phối hợp công tác với Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Ngân hàng Phát triển khu vực Đồng Tháp - An Giang.

        - Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của Thành phố Châu Đốc Thị xã Tân Châu và huyện Thoại Sơn.

 

  2. Phó giám đốc : Nguyễn Điền Tân

  - Sinh ngày : 18/01/1965

  - Tại : Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang

  - Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính Kế toán; ĐHSP toán

  - Điện thoại cơ quan : 0296.3852361

  - Điện thoại di động  : 0913.191.507

  - Email: ndtan02@angiang.gov.vn

 

     - Giúp Giám đốc chỉ đạo lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước công tác tài chính đầu tư, công tác quản lý giá — công sản, công tác văn phòng, công tác cải cách hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức ngành Tài chính và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

      - Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

      - Trực tiếp phụ trách các Phòng: Quản lý Ngân sách, Tài chính Đầu tư, quản lý Giá - Công sản và Văn phòng Sở.

      - Phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo phòng quản lý Ngân sách, phòng quản ỉý Giá - Công sản phối hợp với phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp nghiên cứu, đề xuất việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

      - Quan hệ và tổ chức phối hợp công tác với Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt và Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ An Giang.

      - Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh biên và Thành phố Long Xuyên,

3. Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Ngọc Lan

  

 

- Sinh ngày: 16/12/1967

- Tại: huyện Châu Phú, An Giang.

- Trình độ chuyên môn: ĐH Ngân hàng; ĐH Tài chính kế toán 

- Điện thoại cơ quan : 

- Điện thoại di động : 0918.420879

- Email: ntnlan@angiang.gov.vn

 

     

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính hành chính sự nghiệp, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, công tác Thanh tra Tài chính; xử lý khiếu nại, tố cáo; công nghệ thông tin và thống kê tài chính và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các Phòng: Tài chính Hành chính sự nghiệp, Tài chính Doanh nghiệp Tin học Thống kê và Thanh tra Sở Tài chính.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp chủ trì phối hợp với phòng quản lý Ngân sách, quản lý Giá Công sản, Tài chính doanh nghiệp - Tin học Thống kê nghiên cứu đề xuất việc triển khai Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quan hệ và tổ chức phối hợp với Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết An Giang.

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới và Phú Tân.