Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập: 1002

Ban Giám Đốc
 

1. Văn phòng;

 

2. Thanh tra Tài chính;

 

3. Phòng Quản lý Ngân Sách;

 

4. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp;

 

5. Phòng Tài chính Đầu tư;

 

6. Phòng Quản lý Giá - Công sản;

 

7. Phòng Tài chính doanh nghiệp Tin học Thống kê;

 

Đơn vị trực thuộc Sở Tài chính:

 - Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính.