Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lãnh đạo sở
 
Skip portlet Portlet Menu

1. Giám đốc : Nguyễn Duy Toàn

- Sinh ngày: 07/12/1966

- Tại: Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang.

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính kế toán 

- Điện thoại cơ quan : 076.3854793
- Điện thoại di động : 0918.789.608

       

  - Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn điện các nhiệm vụ về tổ chức hoạt động của Sở và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ lớn của Sở, ngành.

  - Trực tiếp tổ chức điều hành dự toán thu chi, cân đối ngân sách; Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo phân cấp; công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra nội bộ, thi đua khen thưởng
  - Trực tiếp phụ trách Trung tâm Thẳm định và Dịch vụ Tài chính và quan hệ phối hợp công tác với Cục Thuế, Cục Hải quan; Ngân hàng Đầu tư phát triền; Kho bạc nhà nước tỉnh.
  - Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính ngân sách của Thành phô Long Xuyên; Thị xã Châu Đốc.
  - Khi đi vắng Giám đốc sẽ phân công một Phó giám đốc làm nhiệm vụ thường trực thay mặt Giám đốc giải quyết công việc thường xuyên và báo cáo lại kết quà cho Giám đốc biết.

 

  2. Phó giám đốc : Nguyễn Điền Tân

  - Sinh ngày : 18/01/1965

  - Tại : Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang

  - Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính Kế toán; ĐHSP toán

  - Điện thoại cơ quan : 076.3852361

  - Điện thoại di động  : 0918.191.507

 

 - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo lập và chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; quản lý tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; công tác văn phòng, công tác bồi dưỡng cán bộ công chức ngành tài chính, công nghệ thông tin và thống kê tài chính và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 - Nghiên cứu đề xuất Giám đốc các cơ chế, chính sách tài chính thuộc lĩnh vực ngân sách, theo dõi thực hiện Luật ngân sách.

 - Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Ngân sách, Tài chính Đầu tuVăn phòng Sở.

 - Quan hệ và tổ chức phối hợp công tác với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết.

 - Theo dõi chỉ đạo công tác tài chính ngân sách các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân, thị xã Tân Châu.

 

3. Phó giám đốc : Lê Cẩm Bình

- Sinh ngày : 20/12/1961

- Tại : Long Phú, Tân Châu, An Giang

- Trình độ chuyên môn : ĐH Tài chính Kế toán; ĐH Luật

- Điện thoại cơ quan : 

- Điện thoại di động: 0918.401.926

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh tra tài chính, công tác pháp chế, xử lý khiếu nại; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quản lý công sản, quản lý giá; tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; hợp tác xã ...); giúp Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính phụ trách công tác đảng vụ và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Nghiên cứu đề xuất Giám đốc Sở các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý thanh tra tài chính; pháp chế; tài chính liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý giá, công sản,  tài chính doanh nghiệp

- Theo dõi công tác tài chính ngân sách các huyện: An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên.

- Quan hệ và tổ chức phối hợp công tác với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm nhân thọ.

- Trực tiếp phụ trách Thanh tra Tài chính, Giá Công sản, Tài chính doanh nghiệp

 

4. Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Ngọc Lan

  

 

- Sinh ngày: 16/12/1967

- Tại: huyện Châu Phú, An Giang.

- Trình độ chuyên môn: ĐH Ngân hàng; ĐH Tài chính kế toán 

- Điện thoại cơ quan : 

- Điện thoại di động : 0918.420879

 

      - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; công nghệ thông tin và thống kê tài chính và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

      - Nghiên cứu đề xuất Giám đốc các cơ chế, chính sách tài chính thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp,  công nghệ thông tin và thống kê tài chính.

      - Trực tiếp phụ trách phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; Tin học - Thống kê.

 

 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai