Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đơn vị trực thuộc
 
Skip portlet Portlet Menu

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính

Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc : Nguyễn Thiện Hữu            02963.954636   email: nthuu@angiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Sĩ Ngọc Hải   02963.606687   email: nsnhai@angiang.gov.vn

     Địa chỉ: 27 - 29 Huỳnh Văn Hây, p. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang

 

 Điện thoại: 0296. 3954638   Fax: 0296. 3954637

 

Chức năng, nhiệm vụ:

I/ Chức năng:

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính là một đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc Sở Tài chính, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, tài khoản và con dấu riêng.  

II/ Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, 05 năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. 

2. Cung ứng dịch vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đầu tư xây dựng, dự án tạo quỹ đất theo phân cấp của cấp có thẩm quyền và theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và thành phần kinh tế trên cơ sở các quy định của pháp luật.

3. Cung ứng dịch vụ cho chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo đúng nội dung, yêu cầu và thời gian pháp luật quy định; lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo phân cấp và theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và thành phần kinh tế trên cơ sở các quy định của pháp luật.

4. Thực hiện hoặc liên kết với các cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ kiểm toán theo phạm vi hoạt động được quy định tại Luật Kiểm toán độc lập; dịch vụ thẩm định giá tài sản, tư vấn xác định giá đất; tư vấn đấu thầu; lập hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu; mua sắm tài sản theo phương thức tập trung và các dịch vụ thuế, tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

5.  Tham gia đề xuất ý kiến về chế độ quản lý tài chính, đầu tư phát triển cần sửa đổi, bổ sung khi có chỉ đạo, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính.

6. Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp số liệu, thông tin cho Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác có liên quan về nhiệm vụ được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp  có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

 

 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai