Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản hướng dẫn
 
Skip portlet Portlet Menu
Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (08/02/2021) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (31/03/2020) File đính kèm
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (14/05/2019) File đính kèm
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (24/07/2018) File đính kèm
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 (26/05/2017) File đính kèm
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 (18/05/2017) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng; năm 2016 (13/03/2017) File đính kèm
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghi định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (02/03/2017) File đính kèm
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (02/03/2017) File đính kèm
Nghị định quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (02/03/2017) File đính kèm
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 (02/03/2017) File đính kèm
Chỉ thị về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang (02/03/2017) File đính kèm
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (02/03/2017) File đính kèm
Luật Phòng, chống tham nhũng (02/03/2017) File đính kèm
Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​ (02/03/2017) File đính kèm

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai