Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn thực hiện pháp luật
 
Skip portlet Portlet Menu
 Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (18/12/2020)
Để đảm bảo tính thống nhất về nội dung và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1319/UBND-KTTH ngày 16/12/2020 hướng dẫn thực hiện như sau:
 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa DNNN (08/12/2020)
Việc bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa (CPH) DNNN đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 Hướng dẫn sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (05/11/2019)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021.
 Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ (28/05/2019)
Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, nhằm giúp các bộ, ngành và địa phương lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai thực hiện đề án, ngày 23/4/2019 Bộ Tài chính đã có Công văn số 4802/BTC-HCSN để hướng dẫn thực hiện.
 Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (12/04/2019)
Ngày 29/3/2019, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
 Hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (21/08/2018)
Ngày 06/6/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 (15/06/2018)
Sở Tài chính vừa có Kế hoạch 734/KH-STC ngày 11/6/2018 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính.
 Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung (19/04/2018)
Để việc tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đúng quy định, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Trang đầu Trang sau123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai