Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo
 
Skip portlet Portlet Menu
Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (30/05/2017) File đính kèm
Đôn đốc thực hiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị SNCL (13/04/2017) File đính kèm
Thực hiện Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ (04/04/2017) File đính kèm
Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường (04/04/2017) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ (22/03/2017) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (21/03/2017) File đính kèm
Trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. (21/03/2017) File đính kèm
Hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (21/03/2017) File đính kèm
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (21/03/2017) File đính kèm
Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An giang (21/03/2017) File đính kèm
Tiếp tục thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất. (13/03/2017) File đính kèm
Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình (đính kèm công văn 355/BTC-HCSN của Bộ Tài chính) (13/03/2017) File đính kèm
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 52/CT/TW (Kèm công văn số 1729/BTC-HCSN) (13/03/2017) File đính kèm
Tổ chức thu nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh (09/01/2017) File đính kèm
Công khai tên chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán. (30/12/2016) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai