Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 
Skip portlet Portlet Menu
Kế hoạch Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2018. File đính kèm
Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của Sở Tài chính. File đính kèm
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Sở Tài chính. File đính kèm
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh(PCI) tỉnh An giang của Sở Tài chính năm 2017 File đính kèm
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" năm 2017 của Sở Tài chính File đính kèm
Kế hoạch thực hiện " Năm Doanh nghiệp" của Sở Tài chính năm 2017 File đính kèm
Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 File đính kèm
Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020; gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang File đính kèm
Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020. File đính kèm
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Sở Tài chính File đính kèm
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh(PCI) tỉnh An giang của Sở Tài chính giai đoạn 2016-2020 File đính kèm

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai