Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động về đổi mới cơ chế hoạt động của các ĐVSN công lập (05/11/2019)

Thực hiện kế hoạch chương trình công tác Tỉnh ủy năm 2019, nhằm sơ kết 05 năm thực hiện thực Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, những mặt làm được và chưa được để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian.

Ngày 01/11/2019, Sở Tài chính có Công văn số 2691/STC-HCSN đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh, báo cáo theo các nội dung sau:

- Việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tình hình tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 2 mục III Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp ành Trung ương.

- Việc quy hoạch mạng ưới, danh mục dịch vụ sự nghiệp, định mức kinh tế kỹ thuật.

- Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công tuy cổ phần.

 - Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 05 năm thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

Thời gian hoàn thành các nội dung báo cáo nêu trên và gửi về Sở Tài chính tổng hợp chậm nhất ngày 22/11/2019.

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai