Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách
Sửa quy định hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (29/10/2019)

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo Thông tư quy định, các khoản thu ngân sách nhà nước được nộp qua cơ quan thu, ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại thực hiện nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước. 
Trường hợp ở những địa bàn có khó khăn trong việc nộp qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước thì cơ quan thu được ủy nhiệm cho tổ chức khác thu tiền mặt từ người nộp ngân sách nhà nước và sau đó phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.Trường hợp cơ quan Thuế ủy nhiệm thu tiền mặt đối với số thuế phải nộp của các hộ khoán, thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
Riêng với các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền (trừ các khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho các dự án) phải chuyển tiền nộp kịp thời vào thu ngân sách nhà nước.
Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, quy trình thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước phải được thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở hoặc thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thu và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch trực tiếp với người nộp ngân sách nhà nước.”
Ngoài ra, hình thức thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu áp dụng đối với các khoản thuế, phí, lệ phí của các hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên, không có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại và có khó khăn trong việc nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (do ở xa điểm thu của Kho bạc Nhà nước hoặc xa Ngân hàng Thương mại); hoặc cơ quan Thuế ủy nhiệm thu tiền mặt đối với số thuế phải nộp của các hộ khoán. 
Cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu có trách nhiệm thu tiền từ người nộp ngân sách nhà nước, sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu được vào Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản theo đúng thời hạn quy định. 
Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ, toàn bộ số thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ phát sinh tại địa phương phải gửi vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. 
Trường hợp có phát sinh các khoản thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, song Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chưa có tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thì ngân sách nhà nước cấp tỉnh làm thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng để tiếp nhận các khoản thu trên, số thu ngoại tệ tại địa phương được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ để hạch toán thu ngân sách nhà nước và phân chia cho ngân sách các cấp. 
Bên cạnh đó, Dự thảo cũng nêu rõ, việc hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc khoản thu do ngân sách cấp nào hưởng thì ngân sách cấp đó hoàn trả, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Nguồn hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước được lấy từ số thu ngân sách nhà nước cùng tiểu mục thu ngân sách nhà nước. Trường hợp hoàn trả trước thời gian chỉnh lý quyết toán của năm phát sinh khoản thu ngân sách nhà nước thì ghi giảm thu ngân sách nhà nước của năm đó. Trường hợp hoàn trả sau thời gian chỉnh lý quyết toán của năm phát sinh khoản thu ngân sách nhà nước thì ghi giảm thu ngân sách nhà nước của năm hiện hành. 
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định riêng về việc hạch toán hoàn trả số thu ngân sách nhà nước thì được thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó. 
Định kỳ (tháng, năm), Kho bạc Nhà nước lập báo cáo hoàn trả thu ngân sách nhà nước gửi cơ quan Tài chính đồng cấp về số hoàn trả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, bao gồm toàn bộ số hoàn trả thu ngân sách nhà nước của các cấp ngân sách.

 

Theo Thùy Linh (baohaiquan.vn)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai