Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng ban chuyên môn

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

(06/10/2016)

Cơ cấu tổ chức:

  - Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Kim Anh        ĐT: 0296.3854 291     Email: htkanh@angiang.gov.vn

  - Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thùy Trang                ĐT: 0296.3854 291    Email: ltttrang@angiang.gov.vn

  - ĐT: 0296.3854 291

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, như : Lập dự toán, thẩm định phân bổ dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh hàng năm; Theo dõi kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự toán và thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh; Hướng dẫn, tập huấn các chế độ, chính sách về tài chính hành chính sự nghiệp, kiểm tra việc thực hiện chính sách, cơ chế quản lý tài chính, hạch toán kế toán trong toàn ngành tài chính của tỉnh và các đơn vị dự toán; Nghiên cứu góp ý, xây dựng các chế độ, chính sách về quản lý tài chính, định mức chi tiêu hành chính sự nghiệp; Phí, lệ phí và xử lý những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị theo chỉ đạo cấp trên, nhiệm vụ cụ thể như sau :

1. Xây dựng dự toán, thẩm định phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh :

- Hướng dẫn đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh.

 - Thẩm định phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp I làm cơ sở để giao dự toán cho đơn vị trực thuộc Sở, ngành và cơ sở để Kho bạc nhà nước kiểm soát chi.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách tại đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành các chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn về chi ngân sách, công tác quản lý và sử dụng dự toán ngân sách, chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh, các đơn vị cấp huyện; Yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của    Nhà nước.

3. Thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh. Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh để tổng hợp vào báo cáo quyết toán ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, tập huấn các chế độ, chính sách về tài chính hành chính sự nghiệp, kiểm tra việc thực hiện chính sách, cơ chế quản lý tài chính, hạch toán kế toán đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Nghiên cứu góp ý, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chế độ, chính sách về quản lý tài chính, định mức chi tiêu hành chính sự nghiệp; Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

7. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực hành chính sự nghiệp của các đơn vị cấp tỉnh báo cáo Ban Giám đốc.

8. Quản lý các nguồn vốn viện trợ nước ngoài trực tiếp do đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh tiếp nhận.

9. Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ xuất khẩu lao động tại Ngân hàng chính sách An Giang.

10. Phối hợp với cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh để quản lý chặt nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.

 

 

 


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai