Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng ban chuyên môn

Phòng Quản lý Giá - Công sản

(06/10/2016)

Cơ cấu tổ chức:

     - Trưởng phòng: Phạm Kim Ánh               ĐT:  0296.3857 103    email: pkanh@angiang.gov.vn

     - Phó trưởng phòng: Mai Thị Trúc Đào     ĐT:  0296.3852 660    email: mttdao@angiang.gov.vn

     - Phó trưởng phòng: Huỳnh Văn Lành      ĐT:  0296.3852 660    email: hvlanh@angiang.gov.vn

     - ĐT: 0296.3852 660, 0296.3857 103

Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý giá và công tác quản lý công sản, chủ yếu như sau:
  1. Về quản lý giá:
1.1/ Thực hiện, theo dõi, phối hợp các ban, ngành kiểm tra các quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh như:
- Thẩm định phương án giá đối với hàng hoá, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch do các sở, ngành, đơn vị khi có yêu cầu, trình UBND tỉnh quyết định;
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;
- Công bố danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;
- Tổng hợp báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh;
- Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, đồng thời thường xuyên rà soát tên doanh nghiệp để điều chỉnh bổ sung cho kịp thời và xây dựng kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện để tổ chức  kiểm tra đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá bán theo giá niêm yết.
1.2/ Thẩm định dự thảo quyết định ban hành bảng giá các loại đất và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định;
1.3/ Xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
1.4/ Thực hiện công tác thông tin thị trường, giá cả hàng tuần. Thông báo kịp thời tình hình giá cả thị trường theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, trung ương, quy định của ngành.
1.5/ Điều tra chi phí sản xuất giá thành lúa hàng năm; tổ chức đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ và trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ cho phù hợp khi có biến động .
1.6/ Phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước về giá tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
   2. Về quản lý Công sản:
 2.1/ Thẩm định giá mua sắm tài sản cho các đơn vị HCSN cấp tỉnh từ nguồn vốn NSNN và có nguồn gốc từ ngân  sách.
 2.2/ Chủ trì, phối hợp cùng các ngành có liên quan xử lý, định giá thanh lý các loại tài sản, nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; định giá các loại tài sản tịch thu, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước, tài sản vắng chủ, tài sản viện trợ.
 2.3/ Tham mưu đề xuất định mức sử dụng tài sản công đối với những loại tài sản trung ương chưa quy định định mức; đề xuất chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.
2.4/ Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan trung ương quản lý trên địa bàn.
2.5/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước .
2.6/ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
2.7/ Xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật
2.8/ Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.
2.9/ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
2.10/ Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
2.11/ Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 
Hướng dẫn phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện tổ chức thực hiện đăng ký quản lý, sử dụng tài sản hàng năm biến động tăng giảm tài sản để cập nhật vào cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai