Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng ban chuyên môn

Phòng Tài chính Doanh nghiệp Tin học Thống kê

(01/01/2020)

Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Đào Ngọc Thanh Thủy     ĐT: 0296.3852 742      Email:  dntthuy@angiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Trần Đình Thư           ĐT: 0296.3852 419       Email:  tdthu@angiang.gov.vn 

 - ĐT: 0296.3852 419   -    0296 3852742

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở thực hiện quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; Cơ chế chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại DNNN, chuyển đổi, cổ phần hóa đơn vị, tổ chức kinh tế của nhà nước thành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính, thực hiện những nhiệm vụ như sau:

1. Tham mưu ban lãnh đạo Sở thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể, chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại DNNN, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; Thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh.

4. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

5. Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

6. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với Cục Thuế và các ngành có liên quan theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, cả năm.

8. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Trình Giám đốc Sở Tài chính:

a)  Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Sở.

b) Kế hoạch, định hướng, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và  thống kê tài chính tại Sở và các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh.

10. Tổ chức thực hiện, quản lý và hướng dẫn triển khai kịp thời các ứng dụng công nghệ thông tin theo các chương trình, kế hoạch của Bộ và các Sở, ngành liên quan tại địa phương cho Sở Tài chính và các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh như: hệ thống mạng tin học, các phần mềm dùng chung, các thiết bị máy móc, chuyển giao    tập huấn…

11. Hỗ trợ, chuyển giao, tập huấn, bảo trì và hướng dẫn sử dụng các chương trình ứng dụng dùng chung thống nhất do Bộ Tài chính ban hành phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân sách, công sản…; các chương trình ứng dụng cho hoạt động hiệu quả của văn phòng điện tử và các ứng dụng tin học phục vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn tỉnh quản lý sử dụng. 

12. Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục và ổn định các máy móc thiết bị tin học, hạ tầng kỹ thuật, các chương trình ứng dụng tin học do Bộ Tài chính và tỉnh chuyển giao.

13. Quản lý cơ sở dữ liệu; lưu trữ và bảo quản các thông tin nghiệp vụ từ các chương trình ứng dụng tin học của Sở Tài chính xây dựng. Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, chế độ quản lý, bảo quản thiết bị tin học, chế độ bảo mật hệ thống tại Sở và các thông tin trao đổi với các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh. 

14. Xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng truyền thông Sở Tài chính và mạng hạ tầng truyền thông tài chính Trung ương đảm bảo hoạt động đồng bộ, liên tục,        thông suốt. 

15. Hướng dẫn, hỗ trợ các phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao các ứng dụng và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ công chức các phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố và tăng cường hỗ trợ hoạt động trao đổi thông tin với các đơn vị tài chính trên địa bàn.

16. Quản lý và đảm bảo kỹ thuật để duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính; Triển khai tích hợp các kênh thông tin, ứng dụng và cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ tài chính công trên cổng thông tin điện tử Sở Tài chính. 

17. Tổ chức áp dụng, kiểm tra việc thực hiện chính sách an ninh thông tin điện tử của các phòng, ban và các đơn vị tài chính các cấp.

18. Phối hợp với Văn phòng Sở lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, phân phối vật tư, trang thiết bị thay thế, phục vụ công tác quản lý điều hành ứng dụng tại đơn vị.

19. Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngành tài chính.

20. Tổ chức công tác thống kê tài chính và phân tích dự báo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc. 

 


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai